Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

stawrogin
stawrogin
stawrogin
6083 52a3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaeklerrka eklerrka
stawrogin
stawrogin
1178 0839 500
stawrogin
1178 0839 500
stawrogin
stawrogin
Wybitny psychiatra i psycholog Carl Gustav Jung opracował wraz z fizykiem Wolfgangiem Pauli'm teorię synchroniczności. Daje ona nowy pogląd na zjawisko zbiegów okoliczności i działania sił natury. Według szwajcarskich uczonych człowiek, który odkrywa swoją duchową, archetypiczną naturę, zdobywa intuicyjną świadomość sił, które rządzą naszą rzeczywistością. Odkrywa, że przypadki (zbiegi okoliczności) są konsekwencją świadomego lub podświadomego odkształcania się świadomości jednostki w obszarze nieświadomości zbiorowej. Dzięki uzyskaniu takiego subtelnego wglądu człowiek staje się świadomy swojej wewnętrznej mocy, a raczej pierwotnego połączenia ze wszystkimi strukturami rzeczywistości. Zachodzi proces indywiduacji, który ma charakter inicjacyjny. Indywiduacja to umiejętność kształtowania rzeczywistości wokół siebie, tworzenie tuneli synchronicznych. Nieświadomość zbiorowa wykorzystuje tunele do synchronizacji zdarzeń, by przyniosły pożądany skutek na drodze życia danej jednostki. Inne osoby biorą często nieświadomy udział w całym procesie np. pojawiając się w najodpowiedniejszym momencie dla osoby indywiduowanej. Zazwyczaj jednak okazuje się, że siły kosmiczne doskonale wiedzą, kto powinien zostać wybrany do urzeczywistnienia czyjejś wizji. Często takie osoby również odnoszą korzyść z "przypadkowego" spotkania i ma ono, także wpływ na ich personalny rozwój. Jest to wielka zagadka przyrody, a raczej dowód na to, iż całą przestrzeń kosmiczną wypełnia subtelna, uniwersalna superświadomość, która w sposób elastyczny perfekcyjnie tworzy rytm, puls Kreacji.
— Instytut Neurogenetyki Jedności 2008
Reposted fromStonerr Stonerr viaSilentForest SilentForest
stawrogin
stawrogin
Musisz wiedzieć, że nie jest łatwo, lecz warto walczyć. Są rzeczy, które docierają o ciebie dopiero gdy miną. Są dni, które nabierają sensu dopiero wieczorem.
— Krzysztof Szczyciński – Deszcz padający od środka najbardziej
Reposted fromnyaako nyaako viathereover thereover

October 22 2016

stawrogin
8019 49e6
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viaMyBlackWings MyBlackWings
stawrogin
stawrogin
Szukam cię - a gdy cię widzę,
udaję, że cię nie widzę.

Kocham cię - a gdy cię spotkam,
udaję, że cię nie kocham.

Zginę przez ciebie - nim zginę,
krzyknę, że ginę przypadkiem...
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
stawrogin

Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

— Bokutō no Ryū (Shaman Kingu)
Reposted fromKondzioSSJ2 KondzioSSJ2 viaiblameyou iblameyou
stawrogin
8038 e60a 500

October 21 2016

stawrogin
Reposted fromconchiglia conchiglia viabananowo bananowo
stawrogin
1360 0ba0
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
stawrogin
stawrogin
8622 66a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari
stawrogin
Nie ma lepszej miłości,
Niż miłość bez przedmiotu.
Żadna praca nie zadawala
Bardziej niż praca bez celu.
Gdybyś zupełnie porzucił
Swe Chwyty i przebiegłości,
Byłby to najprzebieglejszy
Z twych chwytów.
— Rumi "Rubajaty" tł. Wł. Ferenc
Reposted fromStonerr Stonerr viamontepovideo montepovideo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl