Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

stawrogin
Bo tak naprawdę wszystko można. Pozbierać, przytulić, rozpocząć od nowa. Zasada jest prosta: wystarczy chcieć.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
stawrogin
2799 152a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrynia gabrynia
stawrogin
2931 e3d2 500
Reposted fromkaiee kaiee vianoisetales noisetales
stawrogin
1931 e65f
stawrogin
2405 9bbb 500
stawrogin
Reposted fromweightless weightless viazoria zoria
stawrogin
stawrogin

December 02 2016

stawrogin
Spojrzenie nieraz jest długą rozmową.
— Broniewski
Reposted from61sekund 61sekund viathereover thereover
stawrogin
  Nie czekaj na wzajemność 
  telefon i róże 
  gdy ciebie nie chcą 
  nie piszcz nie szlochaj

  najważniejsze przecież że ty kogoś kochasz

  czy wiesz 
  że łzy się śmieją kiedy są za duże

— Jan Twardowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viaaynis aynis
stawrogin
0091 d300
Reposted fromoutline outline viagotarina gotarina
stawrogin

December 01 2016

stawrogin
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends viasomeonelikeme someonelikeme
stawrogin
9631 ec8e
stawrogin
1358 e686
Reposted fromEkran Ekran viacziter cziter
stawrogin
7044 c107 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viakrzysk krzysk
stawrogin
7799 b27e
stawrogin
stawrogin
8179 6b0c 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabe-yourself be-yourself
5223 a229 500
Reposted fromanks anks viaolivierk olivierk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl